react-cursus.nl

Op een training, workshop of cursus bij "Maarten Hus" gelden de volgende algemene voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen "Maarten Hus" en een cursist / opdrachtgever over een cursus. Cursus is een "ruim" begrip hiermee bedoelen we alle vormen van opleiding, dus workshops, trainingen, seminars etc etc.

Het is alleen mogelijk om af te wijken van deze voorwaarden als "Maarten Hus" en cursist / opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen "Maarten Hus" en cursist / opdrachtgever komt tot stand door: Bij in company trajecten: een getekende offerte door opdrachtgever en "Maarten Hus" Bij openinschrijvingen: het invullen en opsturen van het digitale inschrijvingsformulier.

3. Annulering

3.1 Open inschrijving

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk (of via e-mail) annuleren. Voorwaarde is wel dat de annulering is bevestigd door "Maarten Hus".

De annuleringskosten zijn als volgt:

  • Minder dan 2 weken voor aanvang cursus: 100%
  • 2 tot 4 weken voor aanvang cursus: 50%
  • Bij meer dan 4 weken zijn er geen kosten.

Bij verhindering mag de cursist een plaatsvervanger aanduiden. De plaatsvervanger moet dan wel schriftelijk (of via e-mail) aan "Maarten Hus" aangemeld worden.

Als de cursist na de start van de cursus stopt met deelname. Dan heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

3.2 In-company

De opdrachtgever kan het in-companytraject schriftelijk (of via e-mail) annuleren. Voorwaarde is wel dat de annulering is bevestigd door "Maarten Hus".

De annuleringskosten zijn als volgt:

  • Minder dan 2 weken voor aanvang cursus: 100%
  • 2 tot 4 weken voor aanvang cursus: 50%
  • Bij meer dan 4 weken zijn er geen kosten.

Bij verhindering mag de cursist een plaatsvervanger aanduiden. De plaatsvervanger moet dan wel schriftelijk (of via e-mail) aan "Maarten Hus" aangemeld worden.

Als de opdrachtgever of cursist na de start van de cursus stopt met deelname. Dan heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

3.3 Bedenktermijn

Voor zowel de open inschrijvingen en voor in-company trajecten geldt de wettelijke bedenktermijn van 2 weken waarbinnen de cursist / opdrachtgever een inschrijving of contract kosteloos kan annuleren.

4. Annulering vanuit "Maarten Hus"

"Maarten Hus" kan, zonder opgaaf van reden, de cursus annuleren . De Opdrachtgever / cursist krijgt dan het al betaalde cursusgeld terug.

Uiterlijk twee weken voordat een cursus begint, beslist "Maarten Hus" of de cursus doorgaat op basis van het aantal aanmeldingen.

5. Prijzen

Bij een in-companytraject wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd in een offerte. De prijzen voor de cursussen zijn onder voorbehoud. "Maarten Hus" heeft het recht prijzen gemotiveerd te wijzigen.

6. Facturatie

Ongeveer een maand voor de start van de cursus wordt de factuur verstuurd. De factuur dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7. Incasso

Het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald worden. Als de betalingsverplichting niet wordt voldaan kan "Maarten Hus" overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering.

De kosten hiervan komen voor rekening van cursist / opdrachtgever.

Wanneer bij de start van de cursus de betaling niet is voldaan, mag er niet deelgenomen worden aan de cursus. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

8. Auteursrecht / copyright

Op de cursussen, workshops, trainingen, sheets, uitdraaien, brochures, teksten en ander cursus gerelateerd materiaal ligt het auteursrecht bij "Maarten Hus".

Zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van "Maarten Hus" mag de cursist / opdrachtgever geen bovengenoemd materiaal, of een gedeelte daarvan, publiceren, vermenigvuldigen, de cursus aan derden / binnen het bedrijf gegeven.

9. Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle gesloten overeenkomsten tussen tussen "Maarten Hus" en cursist / opdrachtgever .

Bergschenhoek September 2021